Mafia

Obchodné podmienky a reklamačný poriadok

Prevádzkovateľom e-shopu je spoločnosť:

Peter Kasák - KASSOTECHNIK
Národná ul. 20
010 01 Žilina
EU - Slovenská republika

IČO:      35120584
IČ DPH: 1020532832

Informácie o tovare a cene

 

(1) Informácie o tovare uvedené v katalógu elektronického obchodu sú čerpané z verejne prístupných zdrojov a oficiálnych stránok výrobcu. Dodávateľ nezodpovedá za korektnosť informácií čerpaných z týchto zdrojov.

(2) Obrázky zobrazené pri výrobku môžu byť len ilustračné.

(3) Cena tovaru zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH) a recyklačné poplatky. Cena nezahŕňa náklady na doručenie objednaného tovaru do miesta určenia, ktoré je poskytované ako doplnková služba. Cena za dopravu je uvedená v odstavci doprava.

(4) Dodávateľ si vyhradzuje právo upraviť cenu tovaru uvedenú v katalógu elektronického obchodu pri objednávkach všetkých výrobkov, pokiaľ zistí, že daná cena bola chybne uvedená. O tejto skutočnosti bude informovať zákazníka pred potvrdením jeho objednávky.

Objednanie tovaru

 

(1) Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať".

(2) Odoslanie objednávky nie je podmienené registráciou zákazníka v databáze dodávateľa.

(3) Po zaslaní objednávky bude zákazníkovi zaslaný informačný email s o zaevidovani objednávky, ktorý potvrdí zaradenie objednávky na spracovanie. Týmto vzniká obchodný vzťah medzi dodávateľom a zákazníkom a potvrdzuje sa  objednávka.  Od tohto momentu pre obe strany platia všetky práva a povinnosti vyplývajúce z reklamačného poriadku, občianskeho a obchodného zákonníka.

 

Potvrdenie objednávky , doprava, platba

 

(1) Po overení disponibility tovaru a platných cien dodávateľ objednávku zákazníkovi potvrdí zaslaním emailovej správy , alebo telefonicky.Pri potvrdení bude stanovená celková cena objednaného tovaru a služieb a  termín dodania, ktorý môže byť so súhlasom zákazníka dlhší ako 3 pracovne dni.

(2) V prípade objednania tovaru, ktorý je potrebné pre zákazníka objednať, bude zákazníkovi účtovaná zálohová platba po vzájomnej dodode. Vystavením zálohovej faktúry nevzniká kúpna zmluva. V tomto prípade pri stornovaní objednávky nebude zákazníkovi už zaplatená záloha vrátená.

(3)Doprava je uskutočňovaná jedine prepravnou spoločnosťou Slovenská pošta. Cena za prepravu je 4,90€ s DPH.

(4)Tovar je posielaný formou dobierky.(platíte priamo kurierovy, ktorý vám tovar doručí a vystaví priamo potvrdenie a platbe)

 

Ako nakupovať


Pokiaľ nie je pri danom tovare uvedené inak, tovar, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva nasledovným postupom

    Kliknite na ikonu objednať
    Do kolónky KS zadajte správy počet kusov
    Odoslať objednávku
    Zvoľte spôsob doručenia (Objednaný tovar si môžete nechať bezplatne zaslať na adresu sídla firmy)
    Zadajte požadované kontaktné informácie
    Do kolónky poznámka všetky zmeny o ktoré žiadate
    Odoslanie objednávky uskutočníte odkazom  Potvrdiť objednávku

 

Kúpna zmluva, odstúpenie od kúpnej zmluvy

 

(1) Kúpna zmluva medzi dodávateľom a zákazníkom vznikne vystavením daňového dokladu – faktúry. Po vystavení faktúry bude tovar odoslaný k zákazníkovi, ak si túto službu objednal.

(2) Zákazníkovi vzniká právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy za podmienok upravených zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, a to do siedmich pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru.

(3) Vrátený tovar musí byť v pôvodnom obale, nerozbalený, kompletný a nepoškodený. Nemôže niesť známky neprimeraného alebo nadmerného používania. Ak obsahuje spotrebný materiál, tento nemôže byť rozbalený. Tovar musí byť vrátený so všetkým príslušenstvom a v pôvodnom obale.

(4) Na odstúpenie od kúpnej zmluvy sa vzťahujú ustanovenia čl. 6, ods. 2, 3 a čl. 4, ods. 2. Náklady na vrátenie tovaru znáša zákazník.

(5) Právo odstúpiť od zmluvy sa nevzťahuje na kúpne zmluvy, ktorých predmetom je predaj zvukových alebo obrazových záznamov alebo počítačových programov, ktoré spotrebiteľ rozbalil a tiež tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

(6) V prípade platného a účinného odstúpenia od zmluvy je dodávateľ povinný vrátiť zákazníkovi cenu zaplatenú za tovar najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Ak je tovar vrátený nekompletný, poškodený, opotrebovaný, s používaným softwarom alebo s rozbaleným spotrebným materiálom, zákazník je povinný uhradiť dodávateľovi náklady, ktoré mu vzniknú pri uvádzaní výrobku do pôvodného stavu.

(7) Zákazník si svoje právo na odstúpenie od zmluvy môže uplatniť do 7 pracovných dní odo dňa doručenia tovaru, písomne,  alebo osobne v sídle dodávateľa. Telefonicky a zaslaním SMS správy právo na odstúpenie od zmluvy uplatniť nemožno. Zákazník je po zaslaní žiadosti povinný overiť si prijatie žiadosti.


Ochrana osobných údajov


Podrobné informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov
V zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov


1. Prevádzkovateľ internetového systému www.kassotechnik.skPeter Kasák KASSO-TECHNIK
Národná 20, 010 01 Žilina
IČO: 35120584

Prevádzkovateľ získava osobné údaje pomocou registračného formulára, umiestneného na stránke www.kassotechnik.sk


2. Sprostredkovateľ

Slovak Parcel Service s.r.o. /UPS/

Letisko M.R.Štefánika

820 01 BratislavaSprostredkovateľ získava pre prevádzkovateľa osobný údaj "číslo občianskeho preukazu" pri doručení tovaru.


3. Účel spracúvania osobných údajov

 

    Vystavenie daňového dokladu - faktúry, v zmysle zákona 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, § 71 ods. 2 pism. b).
    Doručenie tovaru a identifikácia zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
    Potvrdenie objednávky, platby za tovar, dodania objednaného tovaru - telefonicky a prostredníctvom elektronickej pošty.
    Evidencia zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.kassotechnik.sk
    Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
    Zasielanie informačných elektronických správ, ak o túto službu prejaví zákazník záujem.

4. Zoznam spracúvaných osobných údajov

 

    Fakturačné údaje
        Meno a priezvisko / Obchodný názov*
        Adresa trvalého bydliska / sídla*
        IČO*, DIČ*
    Údaje pre doručenie
        Meno a priezvisko príjemcu
        Adresa doručenia
        Telefónne číslo príjemcu - vyžadujú ho kuriérske spoločnosti
    Kontaktné údaje
        Meno kontaktnej osoby*
        Telefónne číslo - pre potreby potvrdenia objednávky, prijatia platby, komunikáciu so zákazníkom.
        Adresa elektronickej pošty - pre potreby zaslania potvrdenia objednávky, núdzový komunikačný prostriedok ak zákazník nie je dostupný na uvedenom telefónnom čísle.
    Údaje získavané pri odovzdávaní zaplateného tovaru
        Číslo občianskeho preukazu - ochrana Vás aj nás - aby Váš zaplatený tovar neprevzala neoprávnená osoba, číslo OP je zaznamenané v dodacom liste (to neplatí pre zásielky na dobierku).
    Údaje o Vašich objednávkach - pre potreby ich vybavenia a riešenia prípadných reklamácií.

*) Iba pre registrácie firiem


5. Nutnosť poskytnutia osobných údajov

 

    Prevádzkovateľ získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré od neho zákazník objednaním tovaru očakáva. Bez týchto údajov nebude možné spracovať prijatú objednávku. Z tohoto dôvodu je zákazník povinný vyplniť všetky požadované údaje pri realizovaní objednávky.
    Pre ochranu zákazníka je nevyhnutné, aby pri odovzdávaní už zaplateného tovaru umožnil prevádzkovateľovi alebo sprostredkovateľovi overenie jeho totožnosti a zapísanie čísla občianskeho preukazu do dodacieho listu. Toto opatrenie má predchádzať neoprávnenému prevzatiu tovaru treťou osobou, pokiaľ zákazník za tento tovar už zaplatil. Pri platbe na dobierku sa overenie totožnosti a zápis čísla OP nevyžaduje.

6. Tretie strany, ktorým budú údaje poskytnuté


Osobné údaje neposkytujeme žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:

    Partnerská kuriérska spoločnosť: UPS
    Rozsah poskytovaných údajov: Meno a adresa príjemcu, adresa doručenia, telefónne číslo príjemcu, celková cena objednávky v prípade platby na dobierku.
    Vo výnimočných situáciách môže byť na doručenie tovaru operatívnym rozhodnutím vybraná iná kuriérska spoločnosť. Vzhľadom na operatívny charakter rozhodnutia nie je možné dopredu určiť názov a sídlo predmetnej spoločnosti.

7. Zverejnenie údajov


Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.


8. Práva a povinnosti dotknutej osoby

 

    Zákazník je povinný uviesť iba úplné a pravdivé údaje.
    Zákazník sa zaväzuje preukázať svoju identitu pri odovzdávaní zaplateného tovaru a zapísať číslo občianskeho preukazu do dodacieho listu (to neplatí pre zásielky na dobierku).
    Zákazník sa zaväzuje, že v prípade zmeny svoje údaje zaktualizuje a to najneskôr pred zrealizovaním prvej objednávky nasledujúcej po vzniku zmeny.
    Zákazník sa zaväzuje, že ak poskytne osobné údaje tretej osoby ako údaje pre doručenie (meno, priezvisko, telefónne číslo), robí tak iba s jej súhlasom a dotknutá osoba je oboznámená s postupmi, právami a povinnosťami, ktoré sú uvedené na tejto stránke.
    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti (list, elektronická pošta) od prevádzkovateľa vyžadovať:
        Informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov.
        Informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje.
        Odpis jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
        Opravu jej nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania.
        Likvidáciu jej osobných údajov
        Úpravu osobných údajov môže dotknutá osoba realizovať vlastnoručne v položke "zmena osobných údajov", ktorá sa nachádza v pravom menu po prihlásení zákazníka.
        Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o tom informovaná do 30 dní od ich prijatia.

Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 428/2008 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@kassotechnik.sk, písomne alebo osobne na adrese sídla spoločnosti.prihlásenie  ·  registrácia
Počas decembra otvorené aj v sobotu.